۱۴شهریور۱۳۹۴

پروژه مخابرات فیبر نوری پالایشگاه در خوزستان

در مرداد ماه و شهریور ماه ۱۳۹۴، دو پالایشگاه بید بلند بهبهان و مسجد سلیمان به مخابرات استان خوزستان درخواست برقراری ارتباط فیبر نوری و سرویس […]
۱۴شهریور۱۳۹۴

برقراری ارتباط PTMP فیبر نوری دو پالایشگاه مسجد سلیمان و بهبهان

در راستای پروژه مخابرات نوری پالایشگاه های بید بلند، ارتباط PTMP – Point to MultiPoint بین پالایشگاه بیدبلند (بهبهان) و پالایشگاه مسجد سلیمان بر روی فیبر […]