تله پورت کوانتومی از طریق فیبر نوری!

تله‌پورت (Teleportation) به صورت داده‌های دیجیتالی، یکی از فناوری های آینده است که اخیراً در مراکز انگشت شماری در دنیا درباره آن تحقیق می‌شود. این شاخه تازه‌ از دانش ترکیبی فیزیک، کامپیوتر، الکترونیک و زیست شناسی، به دنبال متدی می باشد که هر چیزی را به داده تبدیل کرده و سپس با بهره‌گیری از متد های کوانتومی، این داده‌‌ها را کدگذاری و با سرعت نور …
ادامه ی نوشته تله پورت کوانتومی از طریق فیبر نوری!