۴مرداد۱۳۹۴

فریم بندی STM-1 در SDH و بایت های اضافی

معرفی فریم STM-1 در ساختار SDH و نحوه فریم بندی این سیستم مخابراتی.. بهمراه معرفی بیت های اضافی و عملکرد سیستم در استفاده از فضا های خالی
۳مرداد۱۳۹۴

معرفی ساختار SDH و مقایسه با PDH

در بخش 2 از مقاله، به معرفی، پیکربندی و خصوصیات سیستم SDH می پردازیم.