۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۵)

این مقاله آخرین بخش از پاشندگی در فیبر نوری است که به موضوع ظرفیت انتقال فیبر و روش های جبران پاشندگی رنگی می پردازد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۴)

در ادامه ی مقاله ی آموزشی پاشندگی و فیبر نوری، این بخش به بررسی زاویه بحرانی، تداخل فرکانسی و فرمول پاشندگی اختصاص دارد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۳)

این مقاله در ادامه ی مطلب پاشندگی به بررسی انواع فیبر و محدودیت ها و تعریف پاشندگی می پردازد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۲)

این مقاله ادامه ی مطلب پاشندگی در مخابرات نوری بوده و به بررسی فیبر های نوری تک مد و ضریب شکست می پردازد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد

این مقاله به تشریح انواع فیبر نوری و ساختار آن و نحوه کار فیبرنوری در مخابرات بعلاوه ی مقوله ی پاشندگی و تاثیر آن بر انتقال می پردازد.