۲مهر۱۳۹۴

تله پورت کوانتومی از طریق فیبر نوری!

تله‌پورت (Teleportation) به صورت داده‌های دیجیتالی، یکی از فناوری های آینده است که اخیراً در مراکز انگشت شماری در دنیا درباره آن تحقیق می‌شود. این شاخه تازه‌ از دانش ترکیبی فیزیک، کامپیوتر، […]