پروژه کابل کشی فیبر نوری صیدون

کابل کشی فیبر نوری یکی از مراحل سخت در برقرار کردن ارتباط فیبر نوری می باشد. پروژه فیبر نوری در مرحله کابل کشی، با اندکی تاخیر روبرو می شود.

پروژه اخیر انجام شده، کابل کشی فیبر نوری در شهرستان صیدون از توابع باغملک واقع در شمال خوزستان می باشد که ارتباط دادگستری را با مخابرات برقرار می کرد.

مراحل کار با حفاری بین حوضچه و سازمان مورد نظر شروع می شود. حفاری باید در عمق مناسب باشد تا کابل فیبر نوری با عبور وسائل نقلیه سنگین آسیب نبیند.

حفاری کابل کشی فیبر نوری

پس از حفاری، می بایست لوله پلی اتیلن با ضخامت قوی (10 بار) در مسیر حفر شده انداخته شود.

سپس، با استفاده از فنر، کابل از داخل لوله پلی اتیلن عبور داده می شود.

فنر لوله پلی اتیلن کابل فیبر نوری

و نهایتا بر روی لوله، کمی خاک نرم ریخته و نوار اخطار بر روی لوله گذاشته می شود.

علت گذاشتن نوار اخطار این است که در حفاری های متعاقب، به حفار اخطار داده شود که در این مسیر، فیبر نوری عبور کرده است.

و پس از پر کردن حفاری، می بایست با کمپکتور، خاک فشرده شده و سپس اگر تخریبی صورت گرفته باشد، باید ترمیم صورت بگیرد.