لدر آلمینیومی طرح زیمنس و متعلقات (1)

لدر آهنی طرح NEC و متعلقات (1)